TIMS projekts — Mācības par inovāciju vadības sistēmu ilgtspējīgiem MVU

Projekts tiek finansēts no ERASMUS+ programmas darbības KA220-VET – Sadarbības partnerības profesionālajā izglītībā un mācībās.
TIMS projekts tiek veidots kā risinājums lai īstenotu veiksmīgas pārmaiņas darba tirgū (bezdarbs, digitalizācija, ekonomikas cikli vai citādi izaicinājumi kā COVID19) izstrādājot inovatīvu, digitālu atvērtas piekļuves tālmācībai piemērotu profesionālās izglītības un mācību programmu, kas tuvinātu profesionālās izglītības un mācību programmu nodrošinātājus (t.sk. citas izglītības iestādes, piemēram, NVO) un uzņēmumus (MVU) projekta norises laikā un pēc tam.
TIMS projektā izstrādātā TIMS mācību programma, ir elastīga un uz izglītojamiem vērsta profesionālās izglītības un mācību programma ar praktisku Rokasgrāmatu inovāciju aģentiem un TIMS pašnovērtējuma rīku, kas sniegs vienotu skatījumu uz organizāciju vadību un inovācijām, ietverot vadības, starppersonu un saistītās prasmes, kas vēlāk izmantojamas veidojot inovācijas veicinošu darba vidi Eiropas mazos un vidējos uzņēmumos pamatojoties uz ISO 56000 Inovāciju vadības sērijas standartiem.
Inovāciju vadības sistēma ar katru dienu kļūst arvien svarīgāka mūsdienu uzņēmumu izdzīvošanai un attīstībai. Tomēr zināšanu lielākajā daļā uzņēmumu par inovāciju vadību gandrīz nav neatkarīgi no to darbības nozares. Tāpēc TIMS projekta mērķis ir:

 • Palīdzēt organizācijām, kam jāpaplašina esošo kvalitātes vadības sistēmu līdz inovāciju vadības sistēmai un jāuzlabo konkurētspēju.
 • Veicināt inovācijas Eiropas un Nigērijas MVU kā galveno instrumentu, lai veicinātu ilgtspējību, mācīšanos visas dzīves garumā un pielāgošanos pārmaiņām.
 • Veicināt starptautisku kontaktu veidošanu un apmaiņu starp uzņēmumiem un PIA sniedzējiem Eiropas līmenī, piemērojot šo teoriju Eiropas uzņēmējdarbībā.
TIMS mērķa grupas un galvenās ieinteresētās personas būs PIA un pieaugušo izglītības nodrošinātāji, mazie un vidējie uzņēmumi un saistītie partneri, jo īpaši:
 • Darbinieki izpildvaras un vadības līmenī t.sk. neformālie līderi organizācijā;
 • Kvalificēti pieaugušie, kuri vēlas uzlabot prasmes inovāciju vadībā, pamatojoties uz ISO 56000 sērijas standartiem, un kļūt par "inovāciju aģentiem";
 • Kvalificētiem bezdarbniekiem, kuriem vajadzīga pārkvalificēšanās;
 • MVU un uzņēmēji (cilvēki, kas vada uzņēmumu vai kuriem ir vadītāja pieeja organizācijai);
 • Inovāciju centri, paātrinātāji un inkubatori;
 • Uzņēmējdarbības izglītības tīkli;
 • Pieaugušo izglītības nodrošinātāji, kas vēlas pasniegt mācības par inovāciju vadības sistēmu.
Projekta rezultāti
 1. Pielāgots ISO 56000 standartu sērijas Inovāciju vadības pašnovērtējuma rīks;
 2. Kompetenču matrica, kā pamatā ir ISO Inovāciju vadības standartu sērija, izmantojot Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūru un ES mikroakreditācijas pieeju;
 3. Mācības par Inovāciju vadības sistēmu — TIMS mācību programma — inovatīvu materiālu un metodoloģiju kopums, kas pielāgots klātienes un tiešsaistes mācībām;
 4. Rokasgrāmata “Inovāciju aģentiem" ar:
 • Analīzes novērtējumu par organizāciju spēju pielāgoties Inovāciju procesiem;
 • Situāciju piemēriem,
 • Risku vadības un pārmaiņu teorijām (ISO 31000);
 • Esošu inovāciju novērtēšanas rīku apkopojumu;
 • "Inovāciju stratēģiju", lai palīdzētu "Inovāciju aģentiem" mazos, vidējos un mikrouzņēmumos.Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.