Dienvidmuntenijas reģionālās attīstības aģentūra (SMRDA) ir dibināta 1999. gadā kā nevalstiska bezpeļņas sabiedriskā organizācija. Dienvidmuntenijas reģions, kas atrodas Rumānijas līdzenumā, ir otrs lielākais reģions Rumānijā pēc iedzīvotāju skaita un trešais pēc platības. Agentūras misija ir izstrādāt un īstenot reģionālās politikas un programmas, kas veicina ekonomiskās un sociālās nelīdzsvarotības uzlabošanos visā reģionā un veicināt turpmāku ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību. Galvenās jomas, uz kurām attiecas reģionālās politikas un programmas, ir uzņēmējdarbības veicināšana, darba tirgus līdzsvarošana, tehnoloģiju pārneses stimulēšana, iekšējo investīciju piesaiste, MVU attīstība, infrastruktūras uzlabošana utt.. Kā vadošā iestāde SMRDA aktīvi iesaistās visās reģionālās attīstības posmos (izveidošana, īstenošana, uzraudzība un novērtēšana) un sniedz plašu pakalpojumu spektru saistībā ar piekļuvi finansējumam un ES finansējumam MVU, pētniecības un attīstības organizācijām un vietējai valsts pārvaldei — galvenai struktūra, kas ir atbildīga par MVU inovāciju zināšanu un potenciāla uzlabošanu, sadarbību un jaunu, inovatīvu projektu attīstību reģionā.