Η KVALB είναι μια εθνικά αναγνωρισμένη μη κυβερνητική οργάνωση που συμμετέχει στη διαδικασία χάραξης κρατικής πολιτικής και στην υλοποίηση έργων στον τομέα δραστηριότητάς της. Η KVLAB είναι ένα αναγνωρισμένο κέντρο αρμοδιοτήτων με ενεργό συμμετοχή εθελοντών εκπροσώπων από τη Λετονία και διάφορες περιοχές του κόσμου. Το μακροπρόθεσμο όραμα της Εταιρείας είναι να γίνει ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο κέντρο ικανοτήτων που είναι ανοικτό σε καινοτομίες στη διαχείριση οργανισμών και στη διαχείριση αλλαγών. Η Εταιρεία θεωρεί ως αποστολή της την προώθηση και τη συνεχή ανάπτυξη των "3C" στη λετονική κοινωνία. Αυτό αναφέρεται επίσης στο καταστατικό της Εταιρείας, καθορίζοντας ότι στόχος της ίδρυσης της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων στη διαχείριση της ποιότητας, καθώς και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ατόμων και των οργανισμών. Η KVLAB έχει επιτυχημένη συνεργασία με Ενώσεις Ποιότητας από όλο τον κόσμο για τη διοργάνωση διεθνών έργων και εκδηλώσεων, συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας στις διαδικασίες χάραξης πολιτικής για τον δίκαιο ανταγωνισμό και την επιτυχή διασφάλιση της επιχειρηματικότητας.borum.