Η South Muntenia Regional Development Agency (SMRDA) ιδρύθηκε το 1999 ως μη-κυβερνητικός, μη-κερδοσκοπικός, κοινής ωφέλειας οργανισμός. Η περιοχή της Νότιας Μουντενίας που βρίσκεται στη Ρουμανική Πεδιάδα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη περιφέρεια της Ρουμανίας σε πληθυσμό και η τρίτη σε έκταση. Αποστολή της είναι να αναπτύξει και να διευκολύνει τις περιφερειακές πολιτικές και προγράμματα που οδηγούν σε βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων σε όλη την περιοχή, και να συνεισφέρουν σε μια ευρύτερη, βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη.  Οι κύριοι τομείς στους οποίους στοχεύουν οι περιφερειακές πολιτικές και τα προγράμματα είναι η επιχειρηματικότητα, η ισορρόπηση της εργασιακής αγοράς, την τόνωση της μεταφοράς της τεχνολογίας, την προσέλκυση εσωτερικών επενδύσεων, την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την ανάπτυξη των υποδομών, κτλ. Καθώς η SMRDA είναι η διαχειριστική αρχή δραστηριοποιείται σε όλες τις φάσεις της περιφερειακής ανάπτυξης (προγραμματισμός, διευκόλυνση, παρακολούθηση και αξιολόγηση) και παρέχει προηγμένες υπηρεσίες όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στην χρηματοδότηση από την Ε.Ε. προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  στην έρευνα και ανάπτυξη οργανισμών και τοπικών δημοτικών διοικήσεων, είναι ο βασικός φορέας ενίσχυσης της γνώσης της καινοτομίας και δυνατοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεργάζεται και αναπτύσσει νέα πρωτοποριακά έργα στην περιοχή της Νότιας Μουντενίας.