(ΤΟΥΡΝΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) Η SIGMA είναι μια "εταιρεία boutique" που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες που σχετίζονται και υποστηρίζουν τη Διοίκηση Επιχειρήσεων σε πρωτογενείς επιχειρηματικούς τομείς όπως οι ακόλουθοι: Διοίκηση, Διαχείριση κινδύνων και συμμόρφωσης, Διαχείριση περιστατικών και κρίσεων, Διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας, Διαχείριση ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η SIGMA χρησιμοποιεί παγκοσμίως καθιερωμένες Μεθοδολογίες και Βέλτιστες Πρακτικές, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες επιχειρηματικές και λειτουργικές ιδιαιτερότητες κάθε Πελάτη (και Έργου) και ανταποκρινόμενη στην πλειονότητα των διεθνών και εθνικών προτύπων, κανονισμών και νομοθεσιών ή στις πολιτικές των μεμονωμένων πελατών.

Με έδρα την Ευρωπαϊκή Ένωση, η SIGMA παρέχει τις υψηλής αξίας υπηρεσίες και λύσεις της σε Εταιρικούς και Κυβερνητικούς Οργανισμούς στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, καλύπτοντας όλους τους επιχειρηματικούς τομείς και κλάδους, όπως Τράπεζες, Τηλεπικοινωνίες, Εταιρείες Τεχνολογίας, Φαρμακευτικά Προϊόντα, Ενέργεια, Υγεία, Ασφάλειες, Χρηματιστήρια, Λαχεία, Λιανικό εμπόριο, Χονδρικό εμπόριο, Βιομηχανίες Αυτοκινήτων κ.ά. Η SIGMA είναι περήφανος επιχειρηματικός εταίρος κορυφαίων οργανισμών παγκοσμίως στους τομείς των ενδιαφερόντων της και ενεργό μέλος σε τρέχοντα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ.